Love for Kerteminde Skipper – Ligbærerlaug

 

§ 1. Ikkun Mænd, hjemmehørende i Kerteminde, kunne blive Medlemmer af Kerteminde Skipper-Ligbærerlaug. Dog skal vedkommende Godkendes af Bestyrelsen.

§ 2. Ingen maa optages i Lauget før 18 aars alderen og Medlemmer, som har været i  Lauget i 10 Aar, kunne – om De fraflytte Byen–  vedblive at være ligeberettigede med de øvrige Medlemmer, saafremt Tidepengene punktlig indbetales ved den aarlige Generalforsamling, men Lauget er ikke pligtig at følge deres lig, undtagen de begraves i Kerteminde. Damer kan ikke blive medlemmer. Udmeldelse kan kun ske ved Personlig eller Skriftlig Henvendelse til Oldermanden.

§  3.  Som Indskud erlægges 50 Kr. og som aarlig Kontingent 300 Kr. Mulk er 50 kr, som erlægges ved den aarlige Generalforsamling, som skal afholdes tredie Lørdag i Januar Maaned, og hvortil Medlemmerne skal tilsiges  8  Dage  forud.  Resterende Kontingent og Mulkter skal være betalt inden 15.  marts. Medlemmer, som resterer Kontingent for 2 aar eller et tilsvarende Beløb i Kontingent og Mulkter eller i Mulkt, udslettes af Lauget og taber alle deres Rettigheder i Lauget. Søfolk og Fiskere i Udenrigsfart er fritaget for Mødepligt.

§  4. Naar et af Laugets Medlemmer eller hans Hustru Afgaar ved Døden, udbetales af Laugets Kasse til rette Vedkommende en fjerdedel af det ydede aarlige Kontingent til enhvers Kiste og 1 Kr. i Jordpaakastelse, hvor den finder Sted, dog ikke før Medlemmer har været i Lauget i 4 Aar. Melder et Medlem sig ud af Lauget før 65 Aars Alderen, taber han alle Rettigheder i Lauget.

§  5.  Omkommer et af laugets Medlemmer paa Søen eller han dør i fremmed Land, da ere hans Arvinger berettigede til at faa hans Tilgodehavende udbetalt.

§  6.  Enker efter Medlemmer, som have været i Lauget i 4 Aar, faar i aarlig Pension ( kun beregnet i hele Aar fra Laugsdag til Laugsdag): en Skipperenke 10 Kr. og en Baadsmandsenke 10  Kr., som udbetales i Januar Maaned. Enker Faar ligefuld Pension, om de fraflytter Byen, men maa selv sørge for, at den bliver afhentet. I fornødent Fald skal fremlægges Leveattest samt Attest for, at hun endnu er ugift.

§  7.  Dør et af Laugets Medlemmer, hans kone eller børn over  8 Aar,  da er Lauget pligtig at bære dem til Graven og Laugets 6 flag, Ligbaare og Ligklæde maa da frit afbenyttes. Det store Flag benyttes kun ved Laugets Medlemmer og Hustruer. En Søn regnes som barn til 18 Aars Alderen. En datter regnes som Barn saalænge hun lever ugift og har ophold hos sine Forældre.

§  8.  Laugets 6 Flag maa kun benuttes ved Ligbegængelse, og vil et Medlem afbenytte dem ved nogens Ligbegængelse udenfor Lauget, da erlægges derfor 10 Kr.

§  9.  Naar Medlemmer i betimelig Tid ved Laugets Bud tilsiges til Ligfærd, ere de pligtige at møde i mørke Klæder og sort Hat og bære Lig eller Flag, eftersom Vedkommende bestemmer. Dog  bortfalder Forpligtigelsen ved 65 Aars Alderen. Udebliver nogen, der ere tilsagte, uden lovlig Forfald skal han betale 50 Kr. i Mulkt. Begraves flere lig samme dag, er Mulkten kun som et lig.  Ved lovligt Forfald forstaas kun sygdomstilfælde – som da skal meldes til Bedemanden.

§ 10. Ved Ligbegængelse bør herske Orden og anstændig Opførsel, som det sømmer sig ved en saa højtidelig Handling. Ligeledes bør der ved den aarlige Laugssamling herske god Orden og Forstaaelse mellem Medlemmerne, saa ingen fornærmer hinanden, hverken i Ord eller  Gerning. Forser nogen sig herimod, da straffes han med Bøder fra 10 til 20 Kr., eventuelt Udslettelse af Lauget i 5 Aar, efter Bestyrelsens Skøn. Saa længe Laden er aaben forbydes al Skænkning af drik, og ingen må vække Forstyrrelse. Resterende Tidepenge og Mulkter fradrages kistepenge. Ved den ordinære Laugssamling maa de gifte Medlemmer medtage deres Hustruer eller voxen Datter; de ugifte en anstændig Pige. Enker efter afdøde Laugsmedlemmer har adgang til Laugsfest.

§ 11.  Laugets Anliggender bestyres af en Oldermand og fire Bisiddere, som vælges af de ældste Medlemmer af Lauget for 4 Aar ad Gangen, 2 hvertandet Aar,  Endvidere vælges to Revisorer af Lauget.

§ 12.  Til denne Bestyrelse, som har at overholde Lovene, indbetales alle Bidrag, den opkræver Mulkterne og bestyrer Foreningens Midler. Pengene skulle indsættes i en solid Bank eller Sparekasse eller solide 1ste Panteobligationer i Ejendomme. Skulde Bestyrelsen forringe Laugets Ejendom eller forgribe sig paa dens Kapitaler, da ere de en for alle og alle for en pligtig at erstatte Lauget det lidte Tab. Bestyrelsen fører en protokol over Laugets Medlemmer, som maa udvise, naar et medlem er indtraadt, hvad han svarer i aarligt Bidrag og naar han udtræder; ligeledes maa anføres de aarlige Udbetalinger, saaledes at Protokollen udviser Kassens Beholdning. Regnskabet revideres hvert Aar efter den aarlige Generalforsamling af de to valgte Revisorer.

§ 13.  Naar Oldermanden fratræder Bestyrelsen, aflægger han Regnskab for den tid, han har fungeret, hvilket Regnskab revideres af Laugets to Revisorer, og findes det i Orden, bliver det at kvittere, og Lauget har da ingen Fordring til Oldermanden.

§ 14.  Laugets Love kunne kun forandres ved Stemmeflerhed paa en Generalforsamling, hvor mindst Halvdelen af Medlemmerne ere tilstede, og hvortil der er indvarslet mindst 2 Dage forud, og Medlemmerne er blevet bekendtgjorte med Forhandlingsgenstandende.

_______________________________________

 

Foranførte Love er vedtaget den 29. Marts 2014, hvilket bevidnes af os Undertegnede.

Finn Nørgaard-Offersen,  Oldermand.

Som Bisiddere:

                                  Karsten Martinussen                                                  Mads Ole Juul

                                 Jan Martinussen                                                        Claus Eriksen