Kongelig brev og befaling

I anledning af Hans kongelige Majestæts os undertegnede meddelte kongelige Brev og Befaling, dateret 26de april 1737, paa at der her udi Kerteminde By af de søfaren de, være sig Indfødte eller nogen anden, som her udi Byen nedsat haver eller herefter maatte nedsætte og sig udi skip per-Ligbærerlaug indgive, er det allernaadigst  tilladt, at et saadant Skipper-Ligbærerlaug for  dem  og  de   Søfarende maatte oprettes. Vi have derfor inddrækteligen  for at hæve Orden og hæmme Uorden, i Kraft og  Medhold af Lovens 5te Bog, 1ste Kapitel, 1., 2. og 3. Artikel,  som  ere saaledes ly dende: Enhver er pligtig at efterkomme, hvis han med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver, alle Contrakter, som  Frivillig gjøres af denne, der ere myndige og komme til deres Lavalder, det være sig  Kjøb,  Salg,   Gave,   Mageskift,   Pant,  Laan,  Leje,  Forpligtelser,   Forløfter  og andet  ved  Navn  det nævnes kan, som ikke er imod  Loven eller  Ærbarhed,  skulde holdes  i  alle  deres  Ord  og  Punkter,  saasom  de  engangne ere.  Artikel    3.  –  Den Contrakt,  som  ere  af  alle  Vedkom mende underskrevet og forseglet er eller for Dom og Ret indgaaet,  kan  ej  gælde  imod den,  som den ej underskrevet og forseglet haver. Disse  Paragraffer  have  vi  saaledes  med  hinanden  indgaaet,  tilstaaet  og  vedtaget  ved  den  hellige  stemmende Con    Trakt,  paa  det  Hans kongelige  Majestæts  Villie  i  alle  sine Ord Punkter  og Clausuler kan vorde efterlevet.

_______________________________________________________