Privatlivspolitik- for håndtering af persondata

Privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten gældende for Kerteminde Skipper- Ligbærerlaug
1. udgave af 25.maj 2018
Kerteminde Skipper-Ligbærerlaugs dataansvar.
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af gennemsigtig behandling.
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af
de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige.
Kerteminde Skipper-Ligbærerlaug er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktoplysninger.
Kontaktperson: Finn Offersen
Adresse: Papirpost: Finn Offersen, Revninge bygade 20, 5300 Kerteminde
mobil 29893825
Mail: finn@offersen.org
Website: kertemindeskipper-ligbærerlaug.dk

Behandling af personoplysninger.
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.
2) Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer:
Almindelige personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra.
Vi får oplysningerne fra dig i forbindelse med indmeldelse.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
• Foreningens berettigede interesser i at behandle dine oplysninger
• Behandling efter lovkrav
• Behandling med samtykke
Formålene.
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
• Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
Privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten gældende for Kerteminde Skipper-Ligbærerlaug.
• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
• Administration af din relation til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som:
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v.,herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
• Afholdelse af sociale arrangementer og aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
Samtykke.
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne
tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Videregivelse af dine personoplysninger.
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overens-stemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
Dine rettigheder.
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler
personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
Privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten gældende for Kerteminde Skipper-Ligbærerlaug
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine person-oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i såfald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelses tilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.