Laugets love fra 1739

Laugets love som den blev skrevet første gang i 1739

I anledning af hans kongl. Mayts os undertegnede meddelte kongl. Brev og befaling de dato 26. april 1737 på, at der her udi kierteminde bye af de søfarende, være sig indfødde eller nogen anden, som her i byen sig nedsadt haver eller her efter måtte nedsette, og sig udi skipper-liig-bærlaug indgive, er det allernaadigst tilladt et lidet societet under navn af Kierteminde skipper liig bær laug for dem og de søfarende at oprette, saa haver vi eendrægteligen for ald dispute rigtigheds giørelse og des u-orden at forekomme, i krafft og medhold af lovens 5te bogs 1ste cap. 1ste, 2den og 3die art. Saaleedes med hinanden indgået, tilstaaet og vedtaget ved denne …… lig stemmende contract, paa det hans kongl. Mayts villie i alle sine ord, puncter og clausuler kand  blive efterlevet og en hver af os eller vores levende eller her efter føde kand være forsichret, baade om cassens, protocollens rigtighed, som tillige at ingen undersleb skeer, emns én hver sin vedbørlige andell til cassen erlegger, paa det vedkommende kand, som vedbør, nyde frugten og høsten af denne allernaadigste anordning og bevilling.

1mo: Er én hver skipper, hvad enten hand farer for sig selv eller andre, forpligtet til, saa lenge hans boepæl er her i byen, det være sig paa lange eller korte reiser, hvad enten ved hver reises hiemkomst, eller naar det paaædskes, at giøre forklaring om personeris navne, hvoe de ere og hvorfor de ere hyrede, som med hannem farer; de der da i ommeldte socitet-laug sig haver begivet, clarerer og betaler én hver vedkommende skipper for, saa meget hans skibsfolk med rette kand tilkomme at betale, og det u-veigerligt, eller i dessens mangel uden nogen saggivelse eller dom lidelse, der hvad enten af oldermanden i dette laug, hans bisiddere eller andre på hans veigne og lovlig forfald må skee udpandtning i én hvers effekter, som alene staae til løsning udi 8te dage.

2do: De eller vi andre, som ere udi lauget, og denne contract underskriver, mens dog ej farer for anden hyrde, end med vores baade, beltz baade, som og af fiskerie  ernærer os, skal paa de vedbørlige tiider og stæder effter advarsel, hvor laugs-huuset er og bliver, clarere alt, hvad vedbør, paalagt og indgaaet er, og i dessens mangel staar det, som i første post, vedkommende frit for os for denne ommeldte, om skulde skee, ubetalte debet at giøre udpandtning, der af os, ved os eller voris skal bleve upaaanchet.

3tio: Me de hidtil anvendte omkostninger til dette socitet-laugs oprettelse ere vi, som ved dessens anfang til dags dato fornøyede med, da voris hensigt ligesom begyndelsen sigter eller er ei til egen fordel, mens til almindelig gavn of bedste, saaledes som hans kongl. Mayts. I dette fald har describeret.

4to: Skulde nogen af os efter tilsagn og advarsel ved én værende eller her efter blivende oldermands bud icke møde til laugs-huus, og der icke strax beviises at være siug, have forfald eller være fraværende, giver og skal hand give for saadan hans brøst til cassen, første gang 8 skilling, anden gang dobbelt og saa fremdeles.

5 to: Ligeledes er og skal det forholde sig, som skrevet staaer i nest forige post med én hver af os, der ej efter advarsel møder ved liigfærd, hvad enten at følge eller bære liig, naar de ej er udi lovlig forfald, saavit societet-lauget angaar, eller liide udpandtning, som i forige poster er meldt.

6to: Dersom nogen af os, eller de herefter i lauget indkommer, skulde sige sig fra lauget, betaler hand derved straxen til cassen 2 Rdr. Eller og erlægger derfor pant, eller liider udpandtning, som forhen er meldt.

7mo: Skulde nogen af os, hvad enten straxen skeer, nogen af deris børn eller vedkommende, som sig i lauget vil begive, eller herefter maatte skee, da betaler én skipper 4 Rdr. Og én baadsmand 2 Rdr.

Hvilket herved under voris hænder, mund og zeigl bekræfftes.

Kierteminde, den 2. januari 2739

(underskrift)